Hlavní realizační činností společnosti je organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vč. plného právního servisu a konsultační podpory.

Využití služeb společnosti APC Consulting s.r.o. má pro naše klienty tyto výhody:
 • Obstarání kompletní realizace zadání veřejné zakázky od přípravy zadání až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem včetně vyhotovení příslušné dokumentace, která podléhá kontrole orgánů dohledu.
 • Aktivní řešení případných námitek uchazečů a dodání veškerých potřebných zdůvodnění a příslušné dokumentaci pro to, aby případné námitky mohly být zamítnuty jako bezdůvodné.
Právní pomoc a konzultace

Zadavatelům poskytujeme veškerý právní servis a konzultace k problematice zadávání veřejných zakázek. Společnost zabezpečuje zpětnou kontrolu probíhajících, resp. již realizovaných zadání veřejných zakázek. Na základě podrobné analýzy zadání veřejné zakázky a jejího průběhu společnost vypracuje zprávu ke zjištěnému stavu a navrhne případné změny a opatření.

Otevřené řízení
 • převzetí zakázky
 • zpracování návrhu podmínek soutěže a jejich konzultace se zadavatelem
 • zpracování návrhu hodnotících kriterií a jejich konzultace se zadavatelem
 • zajištění zveřejnění podmínek soutěže jménem zadavatele na centrální adrese
 • organizační zabezpečení informační schůzky a prohlídky místa plnění včetně účasti zaměstnance poskytovatele
 • sestavení pokynů pro zpracování nabídky
 • rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu
 • předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, včetně zpracování předávacích protokolů a vystavení daňových dokladů za reprodukci zadávací dokumentace
 • vypracování jednacího řádu komise pro otevírání obálek s nabídkami
 • organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, včetně řízení komise pro otevírání obálek zaměstnancem poskytovatele
 • sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh
 • vypracování jednacího řádu komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek včetně zajištění jejich převzetí
 • ověření splnění kvalifikačních předpokladů a dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky
 • organizační zajištění průběhu posouzení a hodnocení nabídek
 • řízení jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek a účast na něm
 • zpracování zápisu z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracování tabulky výsledného pořadí
 • zpracování rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 • zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 • zajištění uvolnění jistoty uchazečům, kteří se umístili na čtvrtém a dalším místě, po podpisu smlouvy
 • zajištění uvolnění jistoty zbývajících uchazečů, včetně průvodních dopisů bankovnímu ústavu a uchazeči
 • zpracování evidenčního listu veřejné zakázky
 • zajištění zveřejnění výsledku obchodní veřejné soutěže na centrální adrese
 • sumarizaci, uspořádání a předání veškeré dokumentace o zadání veřejné zakázky zadavateli
Užší řízení
 • zpracování návrhu textu výzvy a jeho konzultace se zadavatelem
 • zpracování návrhu hodnotících kriterií a jejich konzultace se zadavatelem
 • vypracování definitivního znění textu výzvy a hodnotících kritérií
 • zveřejnění formou rozeslání textu výzvy jménem zadavatele vybraným zájemcům
 • zveřejnění textu výzvy jménem zadavatele na centrální adrese
 • rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu
 • předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, včetně zpracování předávacího protokolu a daňových dokladů
 • organizační zabezpečení přijímání obálek
 • organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů
 • sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně příloh
 • ověření splnění kvalifikačních předpokladů a splnění dalších požadavků zadavatele
 • účast na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jeho řízení
 • zpracování záznamu (zápisu) o posouzení a hodnocení nabídek a dalších souvisejících zápisů
 • zpracování rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 • zpracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 • organizační zajištění uvolnění jistoty uchazečů, jejichž nabídky se umístily na čtvrtém a dalším místě, včetn oznámení uchazečům, popř. bankovní ústavu
 • zajištění uvolnění jistoty zbývajících uchazečů, včetně průvodních dopisů bankovnímu ústavu a uchazeči
 • zpracování evidenčního listu veřejné zakázky
 • sumarizaci, uspořádání a předání veškeré dokumentace o zadání veřejné zakázky zadavateli
Jednací řízení s uveřejněním i bez uveřejnění

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel může zvolit mezi využitím komplexních služeb nabízených společností APC Consulting, nebo může pověřit naši společnost pouze vybranými činnostmi v průběhu zadávacího procesu.

Společnost APC Consulting s.r.o. přebírá veškerou odpovědnost za organizační, právní a odborný průběh soutěže v souladu s platnými ustanoveními zákona. Konečná rozhodnutí v jednotlivých fázích zadávacího procesu však zůstávají plně v kompetenci zadavatele.

V případě zrušení zadání veřejné zakázky či nařízení nového výběru Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu pochybení v organizačním zajištění zadání veřejné zakázky provede naše společnost tyto úkony vždy na své vlastní náklady. V případě udělení majetkové sankce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo jiným dozorujícím orgánem z důvodů pochybení na straně naší společnosti bude sankce přičtena v plném rozsahu k tíži společnosti.

Tyto základní principy odpovědnosti jsou zakotveny ve smluvním vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a společností APC Consulting s.r.o.


Ing. Horst Goldmann
Jednatel společnosti APC Consulting s.r.o.